Zgodnie z wymaganiami prawa ocena ryzyka zawodowego należy do podstawowych obowiązków pracodawcy. Kodeks pracy formułuje wymagania odnośnie oceny ryzyka zawodowego następująco:

  • Pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko
  • Pracodawca informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Analiza stanu BHP zawiera propozycje przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy.

Taka analiza powinna zawierać wiele elementów, dzięki którym pracodawca może w sposób jasny i precyzyjny ustalić w jaki sposób zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Jak je poprawić lub zmienić, aby uczynić zadość wymogom wynikającym z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
Analiza stanu BHP powinna być sporządzona i przedstawiona co najmniej raz do roku.