Prowadzenie wymaganych rejestrów i pomiarów:

 • Rejestr wypadków przy pracy.
 • Rejestr chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby.
 • Rejestr wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
 • Rejestr prac w kontakcie z substancjami, preparatami czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.
 • Rejestr pracowników wykonujących prace w kontakcie z substancjami, preparatami czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.
 • Rejestr prac narażających pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych zakwalifikowanych do grupy 3 lub 4 zagrożenia, w formie elektronicznej lub księgi rejestrowej.
 • Rejestr maszyn i urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, książki rewizyjne urządzeń.
 • Książka konserwacji dla UBT.
 • Rejestr maszyn i urządzeń podlegających dostosowaniu do minimalnych warunków – wynik ostatnich kontroli.
 • Rejestr wypadków publicznych.
 • Rejestr  badań  lekarskich.
 • Rejestr szkoleń w dziedzinie BHP.
 • Rejestr wydanych zaświadczeń ze szkoleń.
 • Rejestr szkoleń i kwalifikacji.
 • Rejestr pomiarów instalacji odgromowej.
 • Rejestr wydanych środków BHP.
 • Rejestr przeglądów gaśnic.
 • Rejestr przeglądów instalacji przeciwpożarowej.

Doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów

 • Funkcja  doradcza służby BHP polega m.in. na:
  wykonywaniu bieżącego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów i zasad BHP na terenie zakładu pracy,
 • bieżącym informowaniu pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
 • sporządzaniu okresowych analiz, dotyczących stanu BHP, zawierających propozycje wprowadzenia poprawy warunków pracy,
 • współdziałaniu przy opracowywaniu planów modernizacyjnych poprzez opiniowanie projektów zmian uwzględniających bezpieczeństwo i higienę pracy,
 • udziale w dochodzeniach powypadkowych mających na celu ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe,
 • kontroli realizacji przez pracodawcę wniosków dotyczących poprawy stanu BHP,
 • doradztwie w zakresie stosowania przepisów oraz zasad BHP.